عبوري 8راه
افت هر انشعاب کمتر از 15dB

افت عبوری کمتر از  4dB
باند UHF-VHF

عبوري 6راه
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 4راه
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 3راه
افت هر انشعاب کمتر از 10dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 2راه
افت هر انشعاب کمتر از 8dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 8
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 6
افت هر انشعاب کمتر از 9dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 4
افت هر انشعاب کمتر از 6dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 3
افت هر انشعاب کمتر از 6dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 2
افت هر انشعاب کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

تقويت کننده خط آنتن مرکزي(LINE-AMP)
  GAIN      30dB     
ماکزيمم خروجي 112dB µv

تقويت کننده خط آنتن مرکزي(LINE-AMP)
GAIN       30dB  
ماکزيمم خروجي 112dB µv

تقويت کننده مولتي باند آنتن مرکزي (MULTI-BAND AMP)
باند VHF-UHF-AM
GAIN     30 dB
ماکزيمم خروجي 115dB µv

تقويت کننده مولتي باند آنتن مرکزي (MULTI-BAND AMP)
باند VHF-UHF-AM
 GAIN     40dB
ماکزیمم خروجی   120dB µv