مقسم

مقسم (5)

تقسيم 1 به 8
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 6
افت هر انشعاب کمتر از 9dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 4
افت هر انشعاب کمتر از 6dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 3
افت هر انشعاب کمتر از 6dB
باند UHF-VHF

تقسيم 1 به 2
افت هر انشعاب کمتر از 4dB
باند UHF-VHF