تقویت کننده

تقویت کننده (4)

تقويت کننده خط آنتن مرکزي(LINE-AMP)
  GAIN      30dB     
ماکزيمم خروجي 112dB µv

تقويت کننده خط آنتن مرکزي(LINE-AMP)
GAIN       30dB  
ماکزيمم خروجي 112dB µv

تقويت کننده مولتي باند آنتن مرکزي (MULTI-BAND AMP)
باند VHF-UHF-AM
GAIN     30 dB
ماکزيمم خروجي 115dB µv

تقويت کننده مولتي باند آنتن مرکزي (MULTI-BAND AMP)
باند VHF-UHF-AM
 GAIN     40dB
ماکزیمم خروجی   120dB µv