عبوری

عبوري 8راه
افت هر انشعاب کمتر از 15dB

افت عبوری کمتر از  4dB
باند UHF-VHF

عبوري 6راه
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 4راه
افت هر انشعاب کمتر از 12dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 3راه
افت هر انشعاب کمتر از 10dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF

عبوري 2راه
افت هر انشعاب کمتر از 8dB
افت عبوري کمتر از 4dB
باند UHF-VHF